Plán kontrolnej činnosti

Údaje o pláne kontrolnej činnosti:
2016
Zameranie kontrolnej činnosti
Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2016

Plánované kontroly:
1. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 4. štvrťroku 2015 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 4. štvrťroku 2015 a naplnenia funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
január 2016  -  február 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
2. Kontrola procesu riešenia nezrovnalostí vo Výskumnej agentúre u vybraných projektov realizovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
Zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov VA u vybraných projektov realizovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie so zameraním na dodržiavanie procesov riešenia nezrovnalostí.
január 2016  -  február 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
3. Kontrola dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR v predchádzajúcom období.
Zistiť stav dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR pri tvorbe a navrhovaní materiálov na rokovanie vlády SR a pri príprave návrhov uznesení vlády SR.
január 2016  -  jún 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
4. Kontrola plnenia úloh štátnej správy na úseku realizácie práva verejnosti na slobodný prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva
Zistiť stav v oblasti výkonu štátnej správy uskutočňovanej vybranými orgánmi verejného zdravotníctva na úseku sprístupňovania informácií v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov. V prípade zistenia nedostatkov zabezpečiť, aby boli prijaté účinné opatrenia na ich odstránenie.
január 2016  -  december 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
5. Kontrola procesu riešenia nezrovnalostí na Implementačnej agentúre pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia u vybraných projektov realizovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov IA ZASI u vybraných projektov realizovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia so zameraním na dodržiavanie procesov riešenia nezrovnalostí.
február 2016  -  marec 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
6. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 1. štvrťroku 2016 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 1. štvrťroku 2016 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
apríl 2016  -  máj 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
7. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 2. štvrťroku 2016 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 2. štvrťroku 2016 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami Úradu vlády SR.
august 2016  -  september 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
8. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 3. štvrťroku 2016 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 3. štvrťroku 2016 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
október 2016  -  november 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
9. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR v 4. štvrťroku 2015 a 1., 2., 3. štvrťroku 2016.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska – výberovým spôsobom (úloha vyplývajúca z bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 129/2000).
január 2016  -  december 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
10. Výkon operatívnych kontrol v roku 2016 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR (vrátane kontrol a administratívnych vyšetrovaní na základe požiadaviek Európskeho úradu boja proti podvodom - OLAF).
vybrané subjekty
Výkon operatívnych kontrol v roku 2016 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR (vrátane kontrol a administratívnych vyšetrovaní na základe požiadaviek Európskeho úradu boja proti podvodom - OLAF).
január 2016  -  december 2016
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
História:
26.04.2016 14:08
26.04.2016 14:14