Plán kontrolnej činnosti

Údaje o pláne kontrolnej činnosti:
2015
Zameranie kontrolnej činnosti
Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2015

Plánované kontroly:
1. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 4. štvrťroku 2014 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 4. štvrťroku 2014 a naplnenia funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
január 2015  -  marec 2015
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
2. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 1. štvrťroku 2015 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 1. štvrťroku 2015 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
máj 2015  -  jún 2015
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
3. Kontrola dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR v predchádzajúcom období.
Zistiť stav dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR pri tvorbe a navrhovaní materiálov na rokovanie vlády SR a pri príprave návrhov uznesení vlády SR.
júl 2015  -  december 2015
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
4. Kontrola dodržiavania zákonných lehôt pri plnení úloh štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle kraja na úseku rozhodovania o opravných prostriedkoch.
vybrané okresné úrady v sídle kraja (8 subjektov)
Zistiť stav v oblasti výkonu štátnej správy uskutočňovanej vybranými okresnými úradmi v sídle kraja na úseku rozhodovania o opravných prostriedkoch so zameraním na dodržiavanie zákonných lehôt v správnom konaní. V prípade zistenia nedostatkov zabezpečiť, aby boli prijaté účinné opatrenia na ich odstránenie.
júl 2015  -  december 2015
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
5. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 2. štvrťroku 2015 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 2. štvrťroku 2015 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami Úradu vlády SR.
august 2015  -  október 2015
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
6. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 3. štvrťroku 2015 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 3. štvrťroku 2015 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
október 2015  -  december 2015
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
7. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR v 4. štvrťroku 2014 a 1., 2., 3. štvrťroku 2015.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska – výberovým spôsobom (úloha vyplývajúca z bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 129/2000).
január 2015  -  december 2015
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
8. Výkon operatívnych kontrol v roku 2015 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR (vrátane kontrol a administratívnych vyšetrovaní na základe požiadaviek Európskeho úradu boja proti podvodom - OLAF).
vybrané subjekty
Výkon operatívnych kontrol v roku 2015 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR (vrátane kontrol a administratívnych vyšetrovaní na základe požiadaviek Európskeho úradu boja proti podvodom - OLAF).
január 2015  -  december 2015
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
História:
27.04.2016 11:08
27.04.2016 11:33