Plán kontrolnej činnosti

Údaje o pláne kontrolnej činnosti:
2014
Zameranie kontrolnej činnosti
Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2014

Plánované kontroly:
1. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 4. štvrťroku 2013 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 4. štvrťroku 2013 a naplnenia funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
január 2014  -  marec 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
2. Kontrola postupu Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri poskytovaní podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na projekt č. 110TN0800079 Rekonštrukcia farmy dojníc, silážnych a senážnych žľabov a obstaranie strojov pre rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu predloženého v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 č. výzvy 2008/PRV/01, opatrenie č. 1.1 Modernizácia fariem.
Zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov PPA pri poskytovaní podpory na projekt č. 110TN0800079 Rekonštrukcia farmy dojníc, silážnych a senážnych žľabov a obstaranie strojov pre rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu spolufinancovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR
február 2014  -  marec 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
3. Kontrola efektívnosti použitia účelových prostriedkov štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie vo vybraných ústredných orgánoch štátnej správy SR a v nimi určených subjektoch hospodárskej mobilizácie.
Vybrané ústredné orgány štátnej správy SR
Zistiť efektívnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v subjektoch hospodárskej mobilizácie. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR č. 297 z 12. mája 2010 a č. 637 z 5. októbra 2011.
apríl 2014  -  jún 2014
Odbor kríz. man. a bezp. štátu
4. Kontrola procesu poskytovania prostriedkov Európskej únie pri projekte č. 22130220032 Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR predloženého v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, kód výzvy: ROP-3.2b-2010/01.
Zistiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných predpisov zo strany kontrolovaného subjektu v rámci procesu poskytovania a využívania prostriedkov EÚ pri projekte č. 22130220032 Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava spolufinancovaného Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR, kód výzvy: ROP-3.2b/2010/01, Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu.
apríl 2014  -  máj 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
5. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 1. štvrťroku 2014 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 1. štvrťroku 2014 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami Úradu vlády SR
máj 2014  -  jún 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
6. Kontrola plnenia úloh štátnej správy na úseku sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Pôdohospodárska platobná agentúra
Úrad vlády Slovenskej republiky
Vybrané úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov upravujúcich oblasť realizácie práva verejnosti na slobodný prístup k informáciám so zameraním najmä na dodržiavanie povinného zverejňovania informácií, vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií, správnosť a úplnosť vedenia evidencie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
júl 2014  -  december 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
7. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 2. štvrťroku 2014 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 2. štvrťroku 2014 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
august 2014  -  október 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
8. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 3. štvrťroku 2014 a dodržiavania § 7 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska, dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 3. štvrťroku 2014 a naplnenie funkčnosti a účinnosti vnútorného kontrolného systému podľa § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami Úradu vlády SR.
október 2014  -  november 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
9. Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR v 4. štvrťroku 2013 a 1., 2., 3. štvrťroku 2014.
Zistiť stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR z vecného a časového hľadiska – výberovým spôsobom (úloha vyplývajúca z bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 129/2000).
január 2014  -  december 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
10. Výkon operatívnych kontrol v roku 2014 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR (vrátane kontrol a administratívnych vyšetrovaní na základe požiadaviek Európskeho úradu boja proti podvodom - OLAF).
vybrané subjekty
Výkon operatívnych kontrol v roku 2014 na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR (vrátane kontrol a administratívnych vyšetrovaní na základe požiadaviek Európskeho úradu boja proti podvodom - OLAF).
január 2014  -  december 2014
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
História:
27.04.2016 11:35
27.04.2016 11:35