Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
467/2009
24.06.2009
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.3.
Netermínovaná
V plnení

k súhrnnej správe o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2008

plniť úlohy v súlade so schváleným štatútom Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov
História:
27.05.2016 12:53
24.03.2021 12:33
Plnenie úlohy:
31.03.2020
Úloha sa priebežne plní
V sledovanom období sa zasadnutie Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov neuskutočnilo, resp. Úrad vlády SR nebol informovaný, že by zasadnutie bolo zvolané. V zmysle uvedeného, ako aj v súlade so Štatútom riadiaceho výboru (zástupca úradu vlády v je riadiacom výbore tzv. "ad hoc" delegovaným členom), nevyplynuli pre úrad žiadne úlohy.
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha sa priebežne plní
Zasadnutie Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov sa uskutočnilo 2.7.2020 v priestoroch Migračného úradu MV SR. Hlavným bodom rokovania bola príprava novej migračnej politiky štátu zhrnutá v materiáli: "Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025. Aktuálne sa materiál nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní (LP/2020/385). Zo zasadnutia riadiaceho výboru nevyplynuli pre ÚV SR žiadne úlohy.