Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
523/2009
15.07.2009
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe

dodržiavať princípy a odporúčania koncepcie pri uzavretí zmlúv týkajúcich sa nákupu a prevádzky informačných systémov vrátane zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekty Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS)
História:
11.03.2021 11:22
Plnenie úlohy:
31.12.2019
Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) je referenčným dokumentom, na základe ktorého je poskytovaná podpora zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty informatizácie spoločnosti v období rokov 2007-2013. Operačný program OPIS bol ukončený k 31. decembru 2015 a všetky zmluvy Ministerstva hospodárstva SR pre projekty operačného programu OPIS sú uzavreté. Na základe uvedeného bola úloha navrhnutá na zrušenie v materiáli „Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky“, ktorý bol dňa 07.12.2018 listom č. 22021/2018-1012-51161 zo 06.12.2018 doručený na Úrad vlády SR so žiadosťou o jeho prerokovanie vo vláde. Následne 12.12.2018 vláda materiál prerokovala a schválila. Bodom A.2 uznesenia vlády SR 563/2018 bola úlohu zrušená pre ministra hospodárstva, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ministra životného prostredia, ministerku zdravotníctva, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu SR a pre predsedu Protimonopolného úradu SR.