Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
786/2007
19.09.2007
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

predkladať na rokovanie vlády pred začatím verejného obstarávania návrh projektu verejno-súkromného partnerstva so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti, so stanoviskom Ministerstva financií SR k tomuto projektu, ak v projekte súkromný partner zabezpečuje zhotovenie a prevádzku diela a ako protihodnotu poskytuje služby spojené s týmto dielom za platby od jeho používateľov alebo od verejného partnera, pričom zmluva sa uzatvára najmenej na 3 roky, a v ktorom súkromný partner nesie niektoré ekonomické riziká spojené s jej realizáciou, ktoré obvykle nesie verejný obstarávateľ, ak celkové investičné náklady projektu verejno-súkromného partnerstva prevyšujú sumu 100 mil. Sk (uznesením vlády 9/2016/B.1 zmenený termín úlohy z priebežne na "do 31. decembra každoročne")
História:
27.05.2016 12:53
08.03.2021 12:27
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha sa priebežne plní
Odbor verejného obstarávania nerealizoval ani nepodal návrh projekt verejno - súkromného partnerstva v danom období.
Plnenie úlohy:
31.12.2019
Úloha sa priebežne plní
V sledovanom období k 31.12.2019 nebolo začaté verejné obstarávanie návrhu projektu verejno-súkromného partnerstva.