Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
786/2007
19.09.2007
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
C.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

predkladať na rokovanie vlády pred začatím verejného obstarávania návrh projektu verejno-súkromného partnerstva so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti, so stanoviskom Ministerstva financií SR k tomuto projektu, ak v projekte súkromný partner zabezpečuje zhotovenie a prevádzku diela a ako protihodnotu poskytuje služby spojené s týmto dielom za platby od jeho používateľov alebo od verejného partnera, pričom zmluva sa uzatvára najmenej na 3 roky, a v ktorom súkromný partner nesie niektoré ekonomické riziká spojené s jej realizáciou, ktoré obvykle nesie verejný obstarávateľ, ak celkové investičné náklady projektu verejno-súkromného partnerstva prevyšujú sumu 100 mil. Sk (uznesením vlády 9/2016/B.1 zmenený termín úlohy z priebežne na "do 31. decembra každoročne")
História:
27.05.2016 12:53
08.03.2021 12:27
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha sa priebežne plní
K 10.12.2020 nebol na MŽP SR – Sekciu environmentálnych programov a projektov – predložený žiadny návrh projektu verejno-súkromného partnerstva.