Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
421/2007
05.09.2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k správe o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2006

priebežne aktualizovať referenčný zoznam národných expertov v rámci rezortu a poskytnúť jeho údaje Ministerstvu zahraničných vecí SR s cieľom aktualizácie Ústredného referenčného zoznamu národných expertov pôsobiacich v inštitúciách Európskej únie
História:
08.03.2021 12:27
Plnenie úlohy:
01.01.2020
Ministerstvo hospodárstva SR listom č. 06048/2019-2012-71444 z 09.12.2019 informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom, že v roku 2019 MH SR nevyslalo žiadneho nového štátneho zamestnanca. Už vyslanej zamestnankyni Ing. Zuzane Silnej sa doba dočasného vyslania predlžuje o jeden rok t. j. do 31.01.2021. Ing. Zuzana Silná je dočasne vyslaná na vykonávanie funkcie národného experta SR do orgánu EÚ – Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod, Riaditeľstvo H – nástroje na ochranu obchodu (adresa: Rue de la Loi 170, B – 1000 Brusel, Belgicko).