Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
852/2007
10.03.2007
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.4.
Netermínovaná
V plnení

k správe o implementácii systému elektronického verejného obstarávania

prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) zadávať nadlimitné zákazky a podlimitné zákazky na dodanie tovaru postupmi verejnej súťaže a užšej súťaže podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
História:
27.05.2016 12:53
22.09.2021 10:23
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha sa priebežne plní
MŽP SR pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek na dodanie tovaru postupuje plne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“), v znení účinnom v čase zadávania zákazky. Tieto zákazky MŽP SR realizuje prioritne prostredníctvom systému EVO alebo iných informačných systémov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na zabezpečenie komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní, stanovené v § 20 ZVO.
Plnenie úlohy:
30.06.2020
Úloha sa priebežne plní
Verejným obstarávateľom a obstarávateľom vznikla od 19. 10. 2018 povinnosť plne elektronickej komunikácie v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky. Povinnosť elektronickej komunikácie je od 19. 10. 2018 nutné zabezpečiť v akomkoľvek postupe verejného obstarávania (nadlimitnom alebo podlimitnom) zadávanom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z. z. bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia. Úloha sa plní.