Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
112/2010
02.10.2010
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
C.2.
Netermínovaná
V plnení

k vyhodnoteniu Pilotného projektu k Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov a návrhu aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

zabezpečiť uplatňovanie aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (aktuálna Jednotná metodika vplyvov prijatá uznesením 24/2015)
História:
27.05.2016 12:53
04.10.2021 14:19
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha sa priebežne plní
Inštitút environmentálnej politiky i naďalej zabezpečuje súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Táto úloha IEP bola zakotvená aj v čl. 7 ods. 3 smernice Ministerstva životného prostredia SR z 31.1.2020 č. 2/2020-9.1 o príprave a posudzovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. V prvom rade však za posúdenie vplyvov zodpovedajú samotní predkladatelia, ktorí sú povinní dodržiavať obsahové náležitosti uvedené v metodike a jej prílohách. IEP poskytuje kvalifikované odpovede na otázky jednotlivých predkladateľov, a v prípade potreby tak isto zabezpečuje aj samotné výpočty potrebné pre obsahové naplnenie metodiky. Zároveň, ak je potrebné, IEP využívaj aj interné pripomienkové konanie (IPK) na zabezpečenie uplatňovania metodiky. Úloha sa priebežné plní.
Plnenie úlohy:
30.06.2020
Úloha sa priebežne plní
Inštitút environmentálnej politiky i naďalej zabezpečuje súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Táto úloha IEP bola zakotvená aj v čl. 7 ods. 3 smernice Ministerstva životného prostredia SR z 31.1.2020 č. 2/2020-9.1 o príprave a posudzovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. V prvom rade však za posúdenie vplyvov zodpovedajú samotní predkladatelia, ktorí sú povinní dodržiavať obsahové náležitosti uvedené v metodike a jej prílohách. IEP poskytuje kvalifikované odpovede na otázky jednotlivých predkladateľov, a v prípade potreby tak isto zabezpečuje aj samotné výpočty potrebné pre obsahové naplnenie metodiky. Zároveň, ak je potrebné, IEP využívaj aj interné pripomienkové konanie (IPK) na zabezpečenie uplatňovania metodiky. Úloha sa priebežné plní.