Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
377/2010
06.09.2010
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.1.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu postupov pre zastupovanie SR pred súdmi Európskej únie

postupovať v súlade s postupmi pre zastupovanie SR
História:
27.05.2016 12:53
30.09.2021 15:59
Plnenie úlohy:
31.03.2020
Úloha sa priebežne plní
Pri plnení úloh súvisiacich so zastúpením SR pred súdmi EÚ a pri poskytovaní súčinnosti Úradu vlády SR pri výkone tohto zastúpenia, pri participácii na činnosti Medzirezortnej komisie pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ, ako aj pri podávaní žalôb Slovenskou republikou, pri podávaní odvolaní a pri ich späťvzatí, v konaniach proti Slovenskej republike, pri vstupe Slovenskej republiky do konania pred súdmi EÚ, ako aj pri ďalších iných podaniach a procesných úkonoch súvisiacich s prejudiciálnymi otázkami v prebiehajúcich súdnych konaniach sa postupuje v súlade s vládou SR schválenými Postupmi pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie v platnom znení. Celkovo v hodnotenom období ide o 105 konaní, ktoré boli notifikované Úradu vlády SR Kanceláriou zástupcu SR pred súdmi EÚ (MS SR).
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha sa priebežne plní
Pri plnení úloh súvisiacich so zastúpením SR pred súdmi EÚ a pri poskytovaní súčinnosti Úradu vlády SR pri výkone tohto zastúpenia, pri participácii na činnosti Medzirezortnej komisie pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ, ako aj pri podávaní žalôb Slovenskou republikou, pri podávaní odvolaní a pri ich späťvzatí, v konaniach proti Slovenskej republike, pri vstupe Slovenskej republiky do konania pred súdmi EÚ, ako aj pri ďalších iných podaniach a procesných úkonoch súvisiacich s prejudiciálnymi otázkami v prebiehajúcich súdnych konaniach sa postupuje v súlade s vládou SR schválenými Postupmi pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie v platnom znení. Celkovo v hodnotenom období ide o 92 konaní, ktoré boli notifikované Úradu vlády SR Kanceláriou zástupcu SR pred súdmi EÚ (MS SR).