Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
1044/2003
11.05.2003
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.4.
Netermínovaná
V plnení

k správe o príprave ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy na efektívne fungovanie v podmienkach členstva SR v EÚ so stavom k 31. augustu 2003

venovať zvýšenú pozornosť vzdelávaniu zamestnancov zastupujúcich príslušný rezort vo výboroch a pracovných skupinách Rady a EK s osobitnou pozornosťou na ovládanie francúzskeho jazyka
História:
27.05.2016 12:52
08.12.2020 17:59
Plnenie úlohy:
31.03.2020
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády SR plánuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre svojich zamestnancov. Súčasťou týchto aktivít sú aj odborné školenia zamerané na Európsku agendu a kurzy francúzskeho jazyka. Zamestnanci s pokročilou úrovňou francúzskeho jazyka majú možnosť navštevovať kurzy francúzštiny vo Francúzskom inštitúte. Túto možnosť využívali v sledovanom období dve zamestnankyne. Okrem toho prebieha na odbore Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, pod ktorý spadajú dve oddelenia: Oddelenie kontroly ochrany finančných záujmov EÚ v SR a Oddelenie koordinácie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, výučba kurzov francúzskeho jazyka. Väčšina účastníkov tejto výučby sú zamestnanci Úradu vlády SR, ktorí sú buď členmi pracovnej skupiny Rady EÚ pre boj proti podvodom (GAF) alebo členmi poradného výboru EK na koordináciu prevencie sprenevery (COCOLAF) riadeným Európskym úradom pre boj proti podvodom v mene EK. Úrad vlády SR si rovnako dáva záležať, aby sa jeho zamestnanci vzdelávali v oblastiach, ktoré priamo súvisia s agendou EÚ. Za sledované obdobie by sa vzdelávanie na Úrade vlády SR dalo rozdeliť na dve časti. Vzdelávanie zamestnancov Úradu vlády SR od 01.10.2019 do 31.12.2019 vychádzalo z Plánu kontinuálneho vzdelávania štátnych zamestnancov Úradu vlády SR na rok 2019 a v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 z Plánu kontinuálneho vzdelávania štátnych zamestnancov Úradu vlády SR na rok 2020. V rámci oboch plánov vzdelávania sú zahrnuté aj školenia, ktoré zabezpečovali organizačné útvary: Odbor administratívnych kapacít Európskych štrukturálnych a investičných fondov a odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. Odbor administratívnych kapacít Európskych štrukturálnych a investičných fondov organizuje školenia, ktoré sa priamo dotýkajú agendy súvisiacej s EÚ. Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF organizuje školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ. Nižšie uvádzame zoznam vzdelávacích aktivít, pri ktorých Osobný úrad eviduje že sa ich zúčastnili a
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha splnená a vyradená zo sledovania
Úlohu 1044/2003 B.4. považujeme za splnenú, keďže Úrad vlády SR pravidelne plánuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre svojich zamestnancov na základe § 164 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o štátnej službe“) a na základe služobného predpisu Úradu vlády SR č. 4/2017 z 1. júna 2017 o kontinuálnom vzdelávaní. Súčasťou vzdelávacích aktivít sú každoročne aj odborné školenia zamerané na európsku agendu a kurzy francúzskeho jazyka. Vedúci zamestnanci na základe zákona o štátnej službe vyhotovujú individuálny plán vzdelávania zamestnanca reflektujúc na kompetencie vyplývajúce z opisu štátnozamestnaneckého miesta.