Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
1044/2003
11.05.2003
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.4.
Netermínovaná
V plnení

k správe o príprave ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy na efektívne fungovanie v podmienkach členstva SR v EÚ so stavom k 31. augustu 2003

venovať zvýšenú pozornosť vzdelávaniu zamestnancov zastupujúcich príslušný rezort vo výboroch a pracovných skupinách Rady a EK s osobitnou pozornosťou na ovládanie francúzskeho jazyka
História:
08.12.2020 17:59