Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
1370/2002
18.12.2002
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami

vypracovať kontrakty medzi ústredným orgánom štátnej správy SR a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti na rok 2004 a na ďalšie roky v súlade s návrhom opatrení a podľa štruktúry v ňom uvedenej
História:
09.06.2021 11:23
Plnenie úlohy:
15.02.2020
Sekcia rozpočtu a financovania vypracovala Kontrakt na rok 2020 medzi MH SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorý bol uzatvorený 04.02.2020 s registračným číslom 313/2019-2060-2100 a v centrálnom registri zmlúv zverejnený 06.02.2020 pod číslom 4434756 (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4432804&l=sk). Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí vypracovala „Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na administráciu Múzea obchodu Bratislava na rok 2020" uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi MH SR a Múzeom obchodu Bratislava s registračným číslom 15/2020-2060-3120, ktorá bola podpísaná 12.02.2020 a v centrálnom registri zmlúv zverejnená 12.02.2020 pod číslom 4441695 (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4441695&l=sk). Sekcia stratégie vypracovala Kontrakt na rok 2020 medzi MH SR a SARIO. „Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2020" uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi MH SR a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu s registračným číslom 17/2020-2060-4230, bola podpísaná 03.02.2020 a v Centrálnom registri zmlúv zverejnená 04.02.2020 pod číslom 4430078 (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4430078&l=sk).