Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
1370/2002
18.12.2002
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami

vypracovať kontrakty medzi ústredným orgánom štátnej správy SR a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti na rok 2004 a na ďalšie roky v súlade s návrhom opatrení a podľa štruktúry v ňom uvedenej
História:
27.05.2016 12:52
09.06.2021 11:23
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha sa priebežne plní
OERBB poskytol podklady a zadal úlohy do PHÚ SHMÚ (pre oblasť radiačného monitoringu, pre oblasť pesticídov), PHÚ VÚVH (pre oblasť pesticídov) na rok 2020 a PHÚ SAŽP (priemyselné havárie, prevencia a náprava environmentálnych škôd). Úloha sa plní.