Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
1370/2002
18.12.2002
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami

zabezpečiť publikovanie kontraktov na internetových stranách ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, ako aj na internetových stranách organizácií, ak boli zriadené a poskytnúť vedúcemu Úradu vlády SR potrebné údaje pre vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke www.government.gov.sk
História:
27.05.2016 12:52
03.02.2021 11:04
Plnenie úlohy:
31.01.2020
Úloha sa priebežne plní
Na internetovej stránke http://www.vlada.gov.sk/register-kontraktov/ Úrad vlády SR priebežne zverejňuje kontrakty, ktoré povinné osoby v zmysle úlohy úradu zasielajú. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy posielajú podkladové informácie Úradu vlády SR vrátane odkazov na ich webové stránky, kde sú kontrakty zverejnené.