Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
301/2007
28.03.2007
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k správe o výsledkoch kontrol stavu ochrany utajovaných skutočností a o zistených nedostatkoch v orgánoch štátnej správy

zabezpečiť, aby osoby na funkciách, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, mali platné osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami požadovaného stupňa alebo aby osoby do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu funkcie predložili materiály na bezpečnostnú previerku
História:
27.05.2016 12:52
30.09.2021 16:19
Plnenie úlohy:
31.03.2020
Úloha sa priebežne plní
Vedúci Úradu vlády SR prostredníctvom osobitného pracoviska zabezpečuje, aby osoby zaradené na funkciách, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, mali platné osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Úloha sa plní bez nedostatkov. Súčasne osobitné pracovisko zabezpečuje, aby navrhované osoby na vykonanie bezpečnostnej previerky na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami predložili podkladové materiály na vykonanie bezpečnostnej previerky v termíne podľa čl. 9 ods. 4 Smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 20/2019 zo dňa 9. decembra 2019 o ochrane utajovaných skutočností. Úloha sa plní, v ojedinelých prípadoch navrhované osoby nepredložili v ustanovenom termíne podkladové materiály na vykonanie bezpečnostných previerok.
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha sa priebežne plní
Vedúci Úradu vlády SR prostredníctvom osobitného pracoviska zabezpečuje, aby osoby zaradené na funkciách, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, mali platné osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Úloha sa plní bez nedostatkov. Súčasne osobitné pracovisko zabezpečuje, aby navrhované osoby na vykonanie bezpečnostnej previerky na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami predložili podkladové materiály na vykonanie bezpečnostnej previerky v termíne podľa čl. 9 ods. 4 Smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 20/2019 zo dňa 9. decembra 2019 o ochrane utajovaných skutočností. Úloha sa plní, v ojedinelých prípadoch navrhované osoby nepredložili v ustanovenom termíne podkladové materiály na vykonanie bezpečnostných previerok.