Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
301/2007
28.03.2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k správe o výsledkoch kontrol stavu ochrany utajovaných skutočností a o zistených nedostatkoch v orgánoch štátnej správy

zabezpečiť, aby osoby na funkciách, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, mali platné osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami požadovaného stupňa alebo aby osoby do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu funkcie predložili materiály na bezpečnostnú previerku
História:
30.09.2021 16:19
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha sa priebežne plní
MH SR priebežne vykonáva a zabezpečuje bezpečnostné previerky pre jednotlivé stupne utajenia, pričom vychádza z Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 17/2017, ktorým bol určený „Zoznam funkcií v pôsobnosti MH SR“, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Odbor bezpečnosti a krízového riadenia spoločne s osobným úradom zabezpečuje a dbá na to, aby osoby, ktoré boli ustanovené do funkcie a majú sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, predložili podkladové materiály do 30 dní od ich vymenovania do funkcie. V sledovanom období do 21.12.2020 uskutočnil odbor bezpečnosti a krízového riadenia celkom 32 určení zamestnancom MH SR na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, z toho 3 na stupeň PRÍSNE TAJNÉ, 2 na stupeň TAJNÉ, 7 na stupeň DÔVERNÉ a 20 na stupeň VYHRADENÉ. Z dôvodov ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, zrušenie určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim, alebo ukončenia platnosti bezpečnostnej previerky zaniklo určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 48 zamestnancom MH SR, z toho 4 na stupeň PRÍSNE TAJNÉ, 7 na stupeň TAJNÉ, 11 na stupeň DÔVERNÉ a 26 na stupeň VYHRADENÉ. Ďalej bolo v sledovanom období poslaných 8 podaní na NBÚ na vykonanie bezpečnostnej previerky. K dátumu 21.12.2020 je na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami aktuálne určených 95 zamestnancov MH SR.
Plnenie úlohy:
31.12.2019
Úloha sa priebežne plní
MH SR priebežne vykonáva a zabezpečuje bezpečnostné previerky pre príslušné stupne utajenia, pričom vychádza z Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 17/2017, ktorým bol určený „Zoznam funkcií v pôsobnosti MH SR“, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Odbor bezpečnosti a krízového riadenia spoločne s osobným úradom zabezpečuje a dbá na to, aby osoby, ktoré boli ustanovené do funkcie a majú sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, predložili podkladové materiály do 30 dní od ich vymenovania do funkcie. V sledovanom období uskutočnil odbor bezpečnosti a krízového riadenia celkom 16 určení zamestnancom MH SR na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, z toho 3 na stupeň TAJNÉ, 4 na stupeň DÔVERNÉ a 9 na stupeň VYHRADENÉ. Z dôvodu ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, alebo ukončenia platnosti bezpečnostnej previerky zaniklo určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 14 zamestnancom MH SR, z toho 1 na stupeň PRÍSNE TAJNÉ, 3 na stupeň TAJNÉ, 4 na stupeň DÔVERNÉ a 6 na stupeň VYHRADENÉ. Ďalej bolo v sledovanom období poslaných 11 podaní na NBÚ na vykonanie bezpečnostnej previerky. V sledovanom období je na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami aktuálne určených 113 zamestnancov MH SR.
Plnenie úlohy:
30.06.2020
Úloha sa priebežne plní
MH SR priebežne vykonáva a zabezpečuje bezpečnostné previerky pre jednotlivé stupne utajenia, pričom vychádza z Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 17/2017, ktorým bol určený „Zoznam funkcií v pôsobnosti MH SR“, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Odbor bezpečnosti a krízového riadenia spoločne s osobným úradom zabezpečuje a dbá na to, aby osoby, ktoré boli ustanovené do funkcie a majú sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, predložili podkladové materiály do 30 dní od ich vymenovania do funkcie. V sledovanom období uskutočnil odbor bezpečnosti a krízového riadenia celkom 13 určení zamestnancom MH SR na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, z toho 2 na stupeň PRÍSNE TAJNÉ, 1 na stupeň TAJNÉ, 1 na stupeň DÔVERNÉ a 9 na stupeň VYHRADENÉ. Z dôvodu ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, alebo ukončenia platnosti bezpečnostnej previerky zaniklo určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 23 zamestnancom MH SR, z toho 2 na stupeň PRÍSNE TAJNÉ, 7 na stupeň TAJNÉ, 5 na stupeň DÔVERNÉ a 9 na stupeň VYHRADENÉ. Ďalej bolo v sledovanom období poslané 1 podanie na NBÚ na vykonanie bezpečnostnej previerky. K dátumu 20.6.2020 je na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami aktuálne určených 102 zamestnancov MH SR.