Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
689/2011
11.02.2011
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov

predložiť na zverejnenie Úradu vlády SR zmluvy o poskytnutí návratnej pomoci a zmluvy o poskytnutí nenávratnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých rezortov a nimi riadených organizácií podpísané po 1. januári 2007 vrátane navrhovaných identifikátorov
História:
27.05.2016 12:52
30.09.2021 16:34
Plnenie úlohy:
31.03.2020
Úloha sa priebežne plní
RO OP TP priebežne zverejňuje projekty a zmluvy v CRP. V sledovanom období (od 22.3.2019 do 30.3.2020) bolo zverejnených 40 zmlúv o poskytnutí NFP. Všetky zmluvy o poskytnutí návratnej a nenávratnej pomoci v gescii odboru grantov EHP a Nórska sú priebežne nahrávané a zverejňované v Centrálnom registri zmlúv. V sledovanom období boli v rámci programov financových z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu uzatvorené štyri projektové zmluvy.
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha sa priebežne plní
RO OP TP priebežne zverejňuje projekty a zmluvy v CRP. V sledovanom období (od 22.3.2019 do 30.3.2020) bolo zverejnených 40 zmlúv o poskytnutí NFP. Všetky zmluvy o poskytnutí návratnej a nenávratnej pomoci v gescii odboru grantov EHP a Nórska sú priebežne nahrávané a zverejňované v Centrálnom registri zmlúv. V sledovanom období boli v rámci programov financových z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu uzatvorené štyri projektové zmluvy.