Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
247/2014
21.05.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.5.
Termínovaná
V plnení
31.12.2020

k Návrhu centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe

zabezpečiť migráciu informačno-komunikačných technológií príslušného rezortu do dátového centra štátu a realizáciu opatrení v zmysle návrhu, okrem informačno-komunikačných technológií týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií
História:
27.05.2016 12:51
08.03.2021 12:22
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha splnená v termíne
Vo vládnom cloude sa momentálne nachádza vývojová verzia IS Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS). Ostatné aplikácie sú nainštalované na vlastných HW zariadeniach Úradu vlády SR. V rámci pripravovaného projektu "Manažment údajov ÚV SR" sa plánuje s migráciou do vládneho cloudu s nasledovnými informačnými systémami: Centrálny register zmlúv, JASTRAB, Centrálny register projektov. Predpokladaný termín migrácie je rok 2021.