Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
350/2014
07.09.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.4.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

na požiadanie prevádzkovateľa monitorovacieho systému energetickej efektívnosti každoročne zabezpečiť poskytnutie elektronickej informácie o obnove budov v pôsobnosti rezortu
História:
27.05.2016 12:51
08.03.2021 12:22
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha splnená a vyradená zo sledovania
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje realizáciu opatrení vyplývajúcich zo schváleného Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 podľa možností daných pridelenými finančnými prostriedkami na kapitálové výdavky so štátneho rozpočtu. V súčasnosti Úrad vlády Slovenskej republiky plánuje projekt významnej obnovy budovy v zmysle § 2 ods. 7 zákona NR SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zabezpečenie energetickej efektívnosti prístavby budovy úradu vlády(výmena okien, klimatizačných jednotiek, vzduchotechniky a odstránenie tepelných mostov).
Plnenie úlohy:
31.12.2019
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády Slovenskej republiky opatrenia na energetickú efektívnosť v roku 2019 nevykonával. Dôvodom tejto skutočnosti je fakt, že jedna z budov je národná kultúrna pamiatka vyňatá z pôsobnosti akčného plánu energetickej efektívnosti. Úrad vlády SR v roku 2019 nechal spracovať pre „Novú“ budovu návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom poradcu pre garantované energetické služby s cieľom realizácie opatrení prostredníctvom poskytovateľa garantovaných energetických služieb. Výsledky tohto hodnotenia však ukázali parametre, ktoré nie sú pre poskytovateľov garantovaných energetických služieb zaujímavé. Jedná sa totiž o opatrenia s dobou návratnosti okolo 20 rokov s relatívne nízkou priemernou odplatou za garantované energetické služby. Tieto opatrenia bude potrebné vykonať ako súčasť rekonštrukcie celého objektu. V súčasnosti Úrad vlády Slovenskej republiky plánuje, projekt významnej obnovy budovy v zmysle § 2 ods. 7 zákona NR SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zabezpečenie energetickej efektívnosti novej budovy úradu vlády (výmena okien, klimatizačných jednotiek, vzduchotechniky a odstránenie tepelných mostov).