Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
350/2014
07.09.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.8.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

pri zmene existujúcich a návrhu nových podporných programov a mechanizmov financovaných aj z verejných zdrojov zabezpečiť súlad s politikami a stratégiami v oblasti energetickej efektívnosti
História:
27.05.2016 12:51
08.03.2021 12:27
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha splnená a vyradená zo sledovania
V sledovanom období nedošlo k žiadnemu posunu vo veci zabezpečenia súladu zabezpečenia energetickej efektívnosti relevantných budov v správe Úradu vlády Slovenskej republiky. Dôvodom je skutočnosť, že jedna s relevantných budov je kultúrna pamiatka (stará budova), druhá s relevantných budov (nová budova) je v tak energeticky nevyhovujúcom stave, že stanovené hodnoty energetickej efektívnosti sa nedajú naplniť bez naplánovanej, komplexnej rekonštrukcie. MDaV SR sme požiadali, aby nová budova na Námestí slobody 1, bola vylúčená zo zoznamu relevantných budov. Úrad vlády SR na základe Uznesenia 793/2020 zjednocuje zamestnancov pod jednu strechu. S ostatnými budovami bude naložené podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
Plnenie úlohy:
31.12.2019
Úloha sa priebežne plní
V sledovanom období nedošlo k žiadnemu posunu vo veci zabezpečenia súladu zabezpečenia energetickej efektívnosti relevantných budov v správe Úradu vlády Slovenskej republiky. Dôvodom je skutočnosť, že jedna s relevantných budov je kultúrna pamiatka (stará budova), druhá s relevantných budov (nová budova), je v tak energeticky nevyhovujúcom stave, že stanovené hodnoty energetickej efektívnosti sa nedajú naplniť bez naplánovanej, komplexnej rekonštrukcie. MDaV SR sme požiadali, aby nová budova na Námestí slobody 1, bola vylúčená zo zoznamu relevantných budov.