Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
142/2016
25.04.2016
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.3.
Termínovaná
V plnení
01.06.2016

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

zabezpečiť prechod pôsobnosti v oblasti koordinácie plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie vrátane prechodu štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia a spisovej agendy z Úradu vlády SR na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
História:
27.05.2016 12:46
27.05.2016 12:46