Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
790/2020
16.12.2020
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 - 2023

predkladať ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny vyhodnotenie plnenia stratégie BOZP v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane návrhu na jej prípadnú aktualizáciu
História:
07.01.2021 14:12