Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
476/2021
31.08.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
30.06.2024

k Akčnému plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

predložiť na rokovanie vlády informáciu o dosiahnutom pokroku pri plnení krátkodobých cieľov akčného plánu v Slovenskej republike do 30. júna 2024
História:
09.09.2021 10:58