Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
489/2021
09.08.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
D.3.
Netermínovaná
V plnení

k Prehodnoteniu a aktualizácii počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky

vykonať zmenu počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných nad rámec počtov administratívnych kapacít osobitne sledovaných, schválených uznesením vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, so zohľadnením aktuálne neobsadených pracovných miest a bez nárokov na dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu; akákoľvek zmena počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných v jednotlivých rozpočtových kapitolách nad rámec schváleného, resp. upraveného limitu počtu zamestnancov na príslušný rozpočtový rok musí byť vopred odsúhlasená Ministerstvom financií SR
História:
20.09.2021 09:48