Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
619/2021
27.10.2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Termínovaná
V plnení
31.12.2021

k Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030

rozpracovať stratégiu formou rezortných akčných plánov podľa priorít a cieľov stanovených v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030 vrátane vecného, časového a finančného zabezpečenia úloh a stanovení merateľných ukazovateľov plnení úloh a predložiť ich Rade vlády SR pre protidrogovú politiku
História:
02.11.2021 15:02