Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2020 V-348/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 02.10.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Informácia o stave pohotovostných zásob KBR24576/2019 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 14.10.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania KBR38968/2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 21.11.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022 KBR22833/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 25.09.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
návrh Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019 KBR23902/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 07.10.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva KBR22348/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 19.09.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Návrh Zákon z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony KBR19786/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 13.08.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Návrh ZÁKON z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony KBR13567/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 23.05.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) Návrh medzivládnej dohody na realizáciu Obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) I. časť – neutajovaná KBR16962/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 01.07.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Z Á K O N z 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony KBR22492/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 19.09.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky