Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
699 Návrh Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
703 Aktualizácia zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
701 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
713 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
715 N Á V R H Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
706 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
714 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
710 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
711 Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
707 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 17 z 23 / Záznamy: 161 - 170 z 229