Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
670 Návrh Smernica pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2021 až 2026 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
671 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
673 Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
674 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2020 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
672 návrh Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
677 Informácia o stave pohotovostných zásob 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
678 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
676 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
680 NÁVRH Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2020 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
679 Metodika vypracúvania správy o bezpečnosti Slovenskej republiky 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 19 z 23 / Záznamy: 181 - 190 z 229