Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
560 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
561 Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
559 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
557 Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
562 Návrh Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
563 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
564 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
565 Návrh Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
566 Návrh Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2018 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
568 Informácia o prijatých cieľoch spôsobilostí 2017 pre SR 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 3 z 24 / Záznamy: 21 - 30 z 234