Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2019
UV-8621/2020
27.04.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10156/2020-M_OPVA
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica Ministerstva financií SR zo 7. januára 2019 č. MF/7764/2019-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
d
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 27.04.2020 pdf 113,53 kB
pdf Predkladacia správa 27.04.2020 pdf 120,82 kB
pdf Vlastný materiál 27.04.2020 pdf 927,80 kB
pdf Obsah 27.04.2020 pdf 91,40 kB
pdf Obal 27.04.2020 pdf 133,68 kB
pdf Príloha 1 - ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA REZORTU MPSVR SR 27.04.2020 pdf 125,43 kB
pdf Príloha 2 - Rozpočtové opatrenia 27.04.2020 pdf 387,73 kB
pdf Príloha 3 - Čerpanie výdavkov kapitoly 22 - MPSVR SR podľa programového rozpočtovania 27.04.2020 pdf 332,99 kB
pdf Príloha 4 - Výdavky rozpočtových organizácií na činnosť za rok 2019 27.04.2020 pdf 160,20 kB
pdf Príloha 5 - Čerpanie finančných prostriedkov ESF a spolufinancovania zo ŠR v roku 2019 27.04.2020 pdf 166,46 kB
pdf Príloha 6a - Prehľad výdavkov na štátom platené poistné, nesystémové dávky sociálneho poistenia a vianočný príspevok 27.04.2020 pdf 173,97 kB
pdf Príloha 6b - Nesystémové dávky sociálneho poistenia podľa § 168a a § 285 zákona č. 461/2003 Z. z 27.04.2020 pdf 394,14 kB
pdf Príloha 7 - Dotácie poskytnuté z bežných a kapitálových transferov podľa § 3 zákona č. 544/2010 Z. z 27.04.2020 pdf 280,23 kB
pdf Príloha 8a - Prehľad poskytnutých dotácií z bežných transferov podľa §6, §7, §8 zákona č. 544/2010 Z. z 27.04.2020 pdf 132,87 kB
pdf Príloha 8b - Prehľad poskytnutých dotácií z bežných transferov na podporu rodovej rovnosti podľa §9a zákona č. 544/2010 Z. z 27.04.2020 pdf 80,64 kB
pdf Príloha 8c - Prehľad poskytnutých dotácii z bežných transferov podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z. z 27.04.2020 pdf 71,47 kB
pdf Príloha 8d - Rekapitulácia poskytnutých dotácií podľa právnej formy príjemcu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z 27.04.2020 pdf 73,58 kB
pdf Príloha 9 - Dotácie na humanitnú starostlivosť poskytnuté podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z. z 27.04.2020 pdf 204,46 kB
pdf Príloha 10a - Finančný príspevok na sociálne služby poskytnutý v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z 27.04.2020 pdf 85,87 kB
pdf Príloha 10b - Finančný príspevok na sociálne služby poskytnutý obciam podľa § 71 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z 27.04.2020 pdf 175,88 kB
pdf Príloha 10c - Finančný príspevok na sociálne služby poskytnutý podľa § 78a a § 78aa zákona č. 448/2008 Z. z 27.04.2020 pdf 302,31 kB
pdf Príloha 11 - Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 27.04.2020 pdf 264,85 kB
pdf Príloha 12 - Monitorovacia správa programovej štruktúry za rok 2019 27.04.2020 pdf 516,31 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 27.04.2020 pdf 144,04 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 27.04.2020 pdf 155,24 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 27.04.2020 pdf 178,45 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2019 27.04.2020 pdf 150,09 kB
pdf Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019 27.04.2020 pdf 135,63 kB
pdf Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 27.04.2020 pdf 126,00 kB

História:
27.04.2020 14:45
29.04.2020 15:58