Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní UV-43487/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 19.12.2018
Riadny Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie UV-52154/2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 08.12.2017
Informatívny Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-2535/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 31.01.2019
Riadny Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania UV-38955/2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 15.11.2018
Informatívny Informácia zo 123. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 11. septembra 2019 UV-22641/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR 20.09.2019
Riadny Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov a návrh na odvolanie výhrady a zmenu vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite UV-22506/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 19.09.2019
Riadny Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva UV-22325/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 18.09.2019
Riadny Návrh na uzavretie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 223) UV-22507/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 19.09.2019
Riadny Návrh na uznanie Juana Gerarda Guaidóa Márqueza ako dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky UV-2877/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 06.02.2019
Riadny Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky UV-22602/2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ministerka kultúry 20.09.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 59