Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - nové znenie UV-22598/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 20.09.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky UV-20108/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 16.08.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - nové znenie UV-22599/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 20.09.2019
Riadny Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky UV-32368/2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 20.09.2018
Riadny Návrh na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov na ich čiastočné pokrytie v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky UV-21636/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 08.06.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk UV-6274/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 14.02.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 UV-21272/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 04.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva UV-22281/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 17.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu – nové znenie UV-22479/2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 19.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite – nové znenie UV-22478/2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 19.09.2019
Stránka: 2 z 6 / Záznamy: 11 - 20 z 59