Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576) - nové znenie UV-12721/2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky minister životného prostredia 27.08.2021
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583) UV-12720/2021 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 06.09.2021
Riadny Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na organizovanie významných športových súťaží v Slovenskej republike UV-19286/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu 13.09.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2021 UV-20518/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 24.09.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-20517/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 24.09.2021
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 575) UV-12411/2021 Úrad vlády Slovenskej republiky podpredseda vlády Slovenskej republiky 27.09.2021
Riadny Návrh na zmenu Štatútu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky UV-22057/2021 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 11.10.2021
Utajovaný Návrh úpravy siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí V-22042/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 11.10.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2021 UV-23716/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 22.10.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-23993/2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 26.10.2021
Stránka: 4 z 5 / Záznamy: 31 - 40 z 48