Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh zákona o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní UV-22301/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 17.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva UV-22281/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 17.09.2019
Riadny Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov UV-22162/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 16.09.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-22141/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 16.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 UV-21272/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 04.09.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky UV-20108/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 16.08.2019
Riadny Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2020 - 2024 s výhľadom do roku 2029 - nové znenie UV-18152/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 16.07.2019
Informatívny Stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu UV-17097/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 01.07.2019
Riadny Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) Návrh medzivládnej dohody na realizáciu Obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) I. časť – neutajovaná UV-16961/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 28.06.2019
Informatívny Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2018 - návrh UV-16945/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 28.06.2019
Stránka: 4 z 6 / Záznamy: 31 - 40 z 59