Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite – nové znenie UV-22478/2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 19.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu – nové znenie UV-22477/2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 19.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí – nové znenie UV-22476/2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 19.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu – nové znenie UV-22474/2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 19.09.2019
Riadny Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva UV-22325/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 18.09.2019
Riadny Návrh zákona o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní UV-22301/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 17.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva UV-22281/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 17.09.2019
Riadny Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov UV-22162/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 16.09.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-22141/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 16.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 UV-21272/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 04.09.2019
Stránka: 4 z 6 / Záznamy: 31 - 40 z 59