Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní UV-43487/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 19.12.2018
Riadny Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie UV-52154/2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 08.12.2017
Riadny Dodatok č. 3 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie UV-20460/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie 22.08.2019
Informatívny Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-2535/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 31.01.2019
Informatívny Informácia o 34. a 35. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-19536/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 07.08.2019
Riadny Informácia o plnení úloh Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2017-2018 a návrh Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2019-2020 UV-9766/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ministerka zdravotníctva 29.03.2019
Riadny Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania UV-38955/2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 15.11.2018
Riadny Návrh legislatívneho zámeru zákona o komore odborných garantov verejného obstarávania UV-9714/2019 Úrad pre verejné obstarávanie predseda Úradu pre verejné obstarávanie 29.03.2019
Riadny Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia UV-16933/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 28.06.2019
Riadny Návrh na uzavretie Protokolu k Dohode medzi vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska, vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vytvorení Mnohonárodného ženijného práporu UV-20017/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 15.08.2019
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 46