Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní UV-43487/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 19.12.2018
Utajovaný Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2020 V-349/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 02.10.2019
Riadny Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2019 UV-24117/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 08.10.2019
Riadny Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030 UV-23420/2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister životného prostredia 01.10.2019
Informatívny Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-2535/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 31.01.2019
Informatívny Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019 - návrh UV-23901/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 04.10.2019
Riadny Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania UV-38955/2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 15.11.2018
Riadny Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022 UV-22829/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 24.09.2019
Riadny Návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb UV-22966/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 25.09.2019
Riadny Návrh na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce UV-23760/2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ministerka kultúry 03.10.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 51