Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní UV-43487/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 19.12.2018
Informatívny Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-2535/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 31.01.2019
Riadny Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania UV-38955/2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 15.11.2018
Riadny Návrh 1. akčného plánu Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 UV-29053/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 29.11.2019
Riadny Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik UV-29905/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 09.12.2019
Riadny Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z. UV-28378/2019 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 22.11.2019
Riadny Návrh na uznanie Juana Gerarda Guaidóa Márqueza ako dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky UV-2877/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 06.02.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov správnej rady Fondu na podporu športu UV-29007/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 29.11.2019
Riadny Návrh na vymenovanie podpredsedu Rady správcov Národného jadrového fondu UV-29861/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 09.12.2019
Riadny Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti UV-26503/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 05.11.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 55