Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Informatívny Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie UV-20491/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 22.08.2019
Riadny Dodatok č. 3 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie UV-20460/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie 22.08.2019
Riadny Návrh na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja UV-20338/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 20.08.2019
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na august 2019 UV-20258/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 19.08.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-20160/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ministerka zdravotníctva 16.08.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky UV-20108/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 16.08.2019
Riadny Návrh na uzavretie Protokolu k Dohode medzi vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska, vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vytvorení Mnohonárodného ženijného práporu UV-20017/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 15.08.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. UV-19886/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 13.08.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-19885/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 13.08.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony - nové znenie UV-19785/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 12.08.2019
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 46