Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Utajovaný Štúdia uskutočniteľnosti zostavená podľa Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb OS SR a s časovým plánom ich obstarania II. časť - utajovaná V-256/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 01.07.2019
Informatívny Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie UV-20491/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 22.08.2019
Informatívny Informácia o 34. a 35. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-19536/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 07.08.2019
Informatívny Stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu UV-17097/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 01.07.2019
Informatívny Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2018 - návrh UV-16945/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 28.06.2019
Informatívny Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-2535/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 31.01.2019
Informatívny Vecný zámer zákona o Slovenskej akadémii vied UV-42626/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 12.12.2018
Informatívny Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017 UV-33082/2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 26.09.2018
Riadny Dodatok č. 3 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie UV-20460/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie 22.08.2019
Riadny Návrh na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja UV-20338/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 20.08.2019
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 46