Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
239/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. januára 2001 k 7. marcu 2001 146 15.03.2001
238/2001 k návrhu dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 146 15.03.2001
252/2001 k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny vládou Slovenskej republiky 146 15.03.2001
241/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úvery na financovanie verejnej práce „Premostenie Dunaja v Bratislave – Most Košická“ 146 15.03.2001
245/2001 k návrhu na schválenie vstupu Slovenskej republiky do Agentúry pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 146 15.03.2001
251/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 146 15.03.2001
243/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike 146 15.03.2001
244/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení 146 15.03.2001
253/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavby „Výroba autoexteriérových súčastí automobilov a ich kompletácia „Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno, „Výroba a montáž palivových systémov automobilov“ Plastic Omnium Fuel Systems, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno sú významné investície a stavba „Plastic Omnium Lozorno – napojenie na cestu a diaľnicu“ je súvisiacou a doplnkovou stavbou, ktorých uskutočnenie je vo verejnom záujme 146 15.03.2001
247/2001 k návrhu na zmenu štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 146 15.03.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 25