Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
599/2019 k návrhu na účasť Slovenskej republiky na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách 188 04.12.2019
598/2019 k návrhu na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 188 04.12.2019
597/2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky na obnovu infraštruktúry v Trenčianskom kraji 188 04.12.2019
596/2019 k návrhu na zmenu materiálu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 188 04.12.2019
595/2019 k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 188 04.12.2019
594/2019 k Účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. 12. 2018 a návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2018 188 04.12.2019
593/2019 k Návrhu Katastrálneho územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020 188 04.12.2019
592/2019 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím procesu optimalizácie priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu – Inštitútu informatiky a štatistiky 188 04.12.2019
591/2019 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 188 04.12.2019
590/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 188 04.12.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18