Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
641/2019 k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou 190 18.12.2019
640/2019 k Informácii o stave súdneho konania HICCE B.V. proti Slovenskej republike po vydaní rozsudku 190 18.12.2019
639/2019 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 190 18.12.2019
638/2019 k Návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov účelovo určených pre Rozhlas a televíziu Slovenska na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 190 18.12.2019
637/2019 k aktualizovanému návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu 190 18.12.2019
636/2019 k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti 190 18.12.2019
635/2019 k Informácii o možnostiach postupu štátu ako jediného akcionára spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. pri zmiernení dopadov nárastu cien plynu na domácnosti 190 18.12.2019
634/2019 k návrhu na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky 190 18.12.2019
633/2019 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020 190 18.12.2019
632/2019 k Informácii o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a návrh aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 190 18.12.2019
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 27