Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
175/2020 k odporúčaniu Ústredného krízového štábu SR o dočasnom pozastavení bezplatnej železničnej prepravy pre vybraný okruh cestujúcich 5 27.03.2020
174/2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky 5 27.03.2020
173/2020 k návrhu na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI No. 84.594) 5 27.03.2020
172/2020 k návrhu na uzatvorenie Dohody o dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou - LD 1856 (2015) 5 27.03.2020
171/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky 5 27.03.2020
170/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR 5 27.03.2020
169/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 5 27.03.2020