Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
260/2020 k návrhu na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 15 28.04.2020
254/2020 k návrhu na povolenie čiastočného vývozu niektorých životne dôležitých tovarov – III. 15 28.04.2020
252/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 15 28.04.2020
259/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 15 28.04.2020
262/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 15 28.04.2020
255/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 15 28.04.2020
256/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 15 28.04.2020
253/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 15 28.04.2020
257/2020 k Návrhu opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov 15 28.04.2020
251/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 15 28.04.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12