Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
296/2020 k návrhu na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 19 14.05.2020
295/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky 19 14.05.2020
294/2020 k návrhu na zrušenie poverenia na dočasné riadenie Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a na vymenovanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 14.05.2020
293/2020 k návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc Slovenskej republiky 19 14.05.2020
292/2020 k návrhu na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na účely financovania výdavkov štátneho rozpočtu vynaložených na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 19 14.05.2020
291/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 19 14.05.2020
290/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 19 14.05.2020