Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
354/2020 k návrhu na dodatočné schválenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Igorom Matovičom v Českej republike, 3. 6. 2020 23 04.06.2020
351/2020 k návrhu na odvolanie generálneho komisára expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 23 04.06.2020
353/2020 k návrhu na odvolanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 23 04.06.2020
335/2020 k návrhu na schválenie zmien a doplnkov dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) 23 04.06.2020
342/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 23 04.06.2020
350/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 23 04.06.2020
348/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 23 04.06.2020
340/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 23 04.06.2020
346/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 23 04.06.2020
356/2020 k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport 23 04.06.2020
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 22