Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
433/2020 k Plánu obnovy relevantných budov 2020 28 08.07.2020
434/2020 k Správe o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2019 28 08.07.2020
435/2020 k Správe o prerokovaní východiskovej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a návrh subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN pre nedobrovoľné zmiznutia 28 08.07.2020
436/2020 k návrhu na prípravu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky 28 08.07.2020
437/2020 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 28 08.07.2020
438/2020 k návrhu na zmenu úlohy D.2. uznesenia vlády SR č. 979 z 10. októbra 2001 k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000 v znení uznesenia vlády SR č. 650 z 2. decembra 2015 28 08.07.2020
439/2020 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 28 08.07.2020
440/2020 k Návrhu na prehodnotenie materiálovej skladby mobilizačných rezerv 28 08.07.2020
441/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28 08.07.2020
442/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28 08.07.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14