Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
470/2020 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky 30 15.07.2020
469/2020 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2018 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 30 15.07.2020
468/2020 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 30 15.07.2020
467/2020 k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 30 15.07.2020
466/2020 k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 30 15.07.2020
465/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z. 30 15.07.2020
464/2020 k návrhu Štatútu Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky 30 15.07.2020
463/2020 k návrhu na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 30 15.07.2020
462/2020 k návrhu zahraničnej pracovnej cesty delegácie vedenej predsedom vlády SR Igorom Matovičom do Belgického kráľovstva v dňoch 16. až 18. júla 2020 30 15.07.2020
461/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2019 Z. z. 30 15.07.2020
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 30