Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
473/2020 k návrhu na uzatvorenie Dohody o príspevku medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou a Dohody o záruke na prvé požiadanie medzi pôvodnými ručiteľmi a priebežne pristupujúcimi ručiteľmi a Európskou investičnou bankou v súvislosti s Paneurópskym záručným fondom v reakcii na COVID-19 30 15.07.2020
468/2020 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 30 15.07.2020
463/2020 k návrhu na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 30 15.07.2020
480/2020 k návrhu na predloženie poistných zmlúv Úradu vlády SR 30 15.07.2020
474/2020 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Bratislavskému samosprávnemu kraju, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Košickému samosprávnemu kraju na rekonštrukciu ciest a rozvoj infraštruktúry samosprávnych krajov 30 15.07.2020
470/2020 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky 30 15.07.2020
471/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie niektorých prednostov okresných úradov 30 15.07.2020
477/2020 k návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 30 15.07.2020
479/2020 k návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s Národným futbalovým štadiónom 30 15.07.2020
467/2020 k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 30 15.07.2020
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 30 z 30